Vad gör vi?

Våra tjänster

Vårt fokus är att bidra till professionella och hälsosamma organisationer som levererar resultat på ett hållbart sätt.
Vår övertygelse är att det uppnår man genom att ha ett gott ledarskap, en bra och sund arbetsmiljö och engagerade medarbetare som vill och kan ta ansvar för sina resultat. Vi har därför specialiserat oss inom områdena.

Arbetsmiljö, Kompetens och Organisationskultur.

Arbetsmiljö

Vi skapar fokus och energi för individ och organisation och bidrar därmed till professionella och hälsosamma organisationer.


Detta gör vi bland annat genom:
– Säkerställa att verksamheter följer arbetsmiljölagen –
”en arbetsgivare skall göra allt för att förhindra ohälsa och olyckor på arbetsplatsen”
– Stressinventering och stresshanteringsplaner
– Stressföreläsningar

– Prehab – istället för Rehab. Genomlysning av de ekonomiska fördelarna och möjligheterna att arbeta förebyggande med hälsosamma arbetsplatser
– SAMarbete (Systematiskt arbetsmiljöarbete)
– Fokus och energi-caféer

– Coaching, mentorskap och utbildningar (se mer under Utbildningar)

 

Kompetens

Vi är övertygade om att en viktig nyckel till framgång för professionella och hälsosamma organisationer är förmågan att säkerställa rätt kompetens på rätt person över tid.
Vi bidrar med kompetens inom följande områden för att nå framgång inom detta område:

Performance management – målstyrning från affär till individ. Ger kostnadseffektiv kompetenshantering, nöjdare kunder och medarbetare.

Talent management – säkerställ hantering och matchning av talangerna. Ger högre träffsäkerhet vad gäller kundnöjdhet, marginal, omsättning, medarbetarengagemang.

Competence management – kompetensmodeller för organisation/individ. Ger högre effektivitet och därmed bättre lönsamhet och nöjdare kunder.

Learning architecture – lärande strukturer stödjer verksamhetens behov. Ger en snabb och tillgänglig kompetensutveckling som i sin tur genererar färre fel, nöjdare kunder och bättre resultat.

Evaluate – säkerställ mätbara resultat. Ger nyckeltalsmätning för effektiv resultatuppföljning.
Certifiering internlärare – lär experterna att dela med sig av sin kunskap på ett sätt som gör att mottagarna lär sig. Ger möjligheter till snabbt och effektivt lärande i organisationen mha interna resurser Läs mer

 

Organisations-kultur

Andrén & Partner hjälper organisationer att säkerställa rätt kultur för sin strategi samt att arbeta som en värderingsdriven organisation.
Vi når dit genom:

Kultur- och värderingsmätningar. (certifierad CTT)
Införande av värderingsstyrda organisationer.
Personliga värderingsmätningar för egen utveckling.

Förändring

Andrén & Partner hjälper organisationer att säkerställa en framgångsrik förändring där människor är delaktiga och ledare inte bara vet hur man leder i förändring, utan dessutom gör det!

Vi är övertygade om att strategi, struktur, kommunikation och kultur är kritiska delar i ett
förändringsprojekt – och det kan vi!


Förändringsarbete för oss omfattar:
– Förändringsplan
– Mål och mätning
– Kommunikationsplan och kommunikationsträning
– Identifiering av Game changers
– Att leda i förändring